Đằng sau thành công của một tập thể, một công ty lớn chính là thành quả của các phòng ban khác nhau. Với mỗi nhiệm vụ khác nhau, các phòng ban đóng vai trò là bánh răng quan trọng làm nên những thành công của công ty Bất động sản SingLand. 

Các phòng ban chuyên môn thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của SingLand, được Hội đồng quản trị giao thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi của Công ty và  chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc.

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU

 

 

 

NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:

Chức năng

Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng trực tiếp tổ chức công tác quản lý dự án mà Công ty thực hiện và các chức năng theo nội dung công tác quản lý thực hiện dự án sẽ được lập cho mỗi dự án.

Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp Quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu.

Nhiệm vụ

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại nội dung công tác quản lý thực hiện dự án, bao gồm:

  1. Tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng.
  2. Tổ chức thực hiện các công tác triển khai dự án.
  3. Tổ chức thực hiện các công tác kết thúc xây dựng, bàn giao công trình, vận hành sử dụng.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Chức năng

Phòng Hành chính – Nhân sự có chức năng tham mưu giúp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực sắp xếp, cải tiến tổ chức, quản lý bồi dưỡng và quy hoạch các bộ, thực hiện chế độ, chính sách Nhà nước đối với người lao động, quản lý hành chính và văn phòng Công ty đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Công ty.

Nhiệm vụ

Trong công tác hành chính

– Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận chuẩn bị các hoạt động liên quan tới tổ chức hội nghị, hồ sơ tài liệu làm việc cho lãnh đạo Công ty, viết báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Công ty; chủ trì công tác văn thư, lễ tân, tiếp khách

– Thực hiện, quản lý các công việc liên quan tới công nghệ thông tin, quản trị kỹ thuật website; chủ trì công tác quan hệ báo chí, truyền thông

– Thường trực công tác thi đua và khen thưởng; phối hợp tham gia hội chợ, triển lãm

– Trong công tác quản trị hậu cần:

– Quản lý tài sản Công ty, lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý

– Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm cho Công ty

– Chủ trì các công tác hậu cần khác như: phương tiện đi lại, vệ sinh môi trường, tổ chức ăn trưa, v..v.

Trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Công ty

– Xây dựng quy chế phân cấp về quyền hạn và trách nhiệm giữa Công ty và các công ty dự án.

– Quản lý cán bộ chủ chốt tại các công ty dự án

– Xây dựng phương án thu hút nhân tài vào Công ty

– Thực hiện các nhiệm vụ khác Phó giám đốc phụ trách và Tổng Giám đốc giao.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

Chức Năng

Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính và quản lý hướng dẫn công tác hạch toán kế toán trong Công ty theo đúng quy định pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ đối với các Công ty dự án, Công ty thành viên bảo đảm sự tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, kế toán và các quy định của Công ty

Thực hiện trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định pháp luật về thống kê.

Giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công tác hành chính, pháp lý, quản lý nhân sự; công tác quan hệ công chúng, xây dựng và phát triển thương hiệu,

nâng cao hình ảnh của Công ty; công tác mua sắm, bảo đảm các phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của Công ty và công tác công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ

– Ghi chép và hạch toán, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

– Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, quy định của Nhà nước, Công ty.

– Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

– Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành SXKD, kiển tra và phân tích hoạt động kinh tê tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

– Quan hệ với nhân hàng và các tổ chức tín dụng … trong hoạt động vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.

 

PHÒNG KINH DOANH – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chức năng

– Phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng cũ, mới. Nâng cao thị phần và doanh số bán hàng của Công ty khi Công ty có sản phẩm mới.

Nhiệm vụ, quyền hạn

– Chủ trì xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng, kế hoạch marketing của Công ty.

– Tham mưu, giúp Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thị trường, công tác marketing và các giải pháp tiếp cận thị trường, thúc đẩy phân phối sản phẩm của Công ty.

– Triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

– Thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về thị trường; tập hợp số liệu phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tháng, quí, năm về tình hình hoạt động marketing, bán hàng.

– Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị thành viên phát triển hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty trong toàn hệ thống.

– Thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng; quản trị website (cập nhật, quản lý thông tin, hình ảnh lên website, đề xuất hoàn thiện website); đầu mối thông tin, phát ngôn của Công ty ra công chúng.

– Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông.

– Xây dựng và thực hiện chiến lược, các chương trình phát triển thương hiệu, nâng cao hình ảnh của Công ty.

– Áp dụng các biện pháp phát triển thị trường, mở rộng địa bàn, lĩnh vực kinh doanh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới khách hàng, xây dựng niềm tin của khách hàng, thu hút khách hàng và thực hiện các giải pháp kinh doanh nhằm tăng doanh số của Công ty.

– Đề xuất tổ chức hội nghị khách hàng, các sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bán hàng và mở rộng thị phần của Công ty.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác Phó giám đốc phụ trách và Tổng Giám đốc giao.

Từ khóa

Tin liên quan

Hotline: 0902 498 355
Hotline
0902 498 355
Hotline
02466 823 666
Hotline: 02466 823 666